Mūla-sūtra

A group of four fundamental texts in Prākrit, part of the Śvetāmbara Āgama in its traditional form:

  • Daśavaikālika-sūtra
  • Uttarādhyayana-sūtra
  • Āvaśyaka-sūtra
  • Piṇḍaniryukti and Oghaniryukti
  • Pākṣi

The last two are not recognised as Mūla-sūtras by the Śvetāmbara sects of Sthānaka-vāsī and Terāpanthī.

« Back to Glossary Index
Please consider the environment before printing